place гр. Габрово, Бул. "Ген. Дерожински" 92   
phone +359 66 801354   
envelope vaseood@gmail.com
bulgarian languageenglish languagerussian language
search
Европейски програми

15 Май 2013 г.

ПРОЕКТ BG051PO001- ESF 2302-04-02004
„Усъвършенстване на организацията на
трудовата дейност във „ВАС” ЕООД“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирано от Европейския социален фонд на Европейския съюз


На 19 януари 2013 г. Управителят на „ВАС“ ЕООД Светлана Анчева подписа с Б С Юнивърс ЕООД договор за услуга с предмет „Разработване и внедряване на OHSAS 18001 - Система за управление на здравословните и безопасни условия на труд във „ВАС“ ЕООД. Изпълнителят беше избран след провеждане на процедура за определяне на изпълнител съгласно изискванията на  Постановление № 55 на Министерския съвет от 2007 г.


Разбери повече ... 15 Май 2013 г.23 Януари 2013 г.

ПРОЕКТ BG051PO001- ESF 2302-04-02004
„Усъвършенстване на организацията на
трудовата дейност във „ВАС” ЕООД“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирано от Европейския социален фонд на Европейския съюз


През м. ноември и м. декември 2012 г. в рамките на Договор за безвъзмездна финансова помощ № ESF-2302-04-02005 от 25 юли 2012 г., Проект „Усъвършенстване на организацията на трудовата дейност във „ВАС” ЕООД” бяха завършени дейностите „Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло за персонала на „ВАС” ЕООД“ и „Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност във „ВАС” ЕООД“.

Въз основа на извършената оценка на риска на работните места и представения към проектното предложение списък на работните места и видовете работи, при които се използват лични предпазни средства, за тези служители са закупени лични предпазни средства и специално работно облекло. В съответствие с изискванията на Насоките за кандидатстване по настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ закупените лични предпазни средства и специално работно облекло за персонала са с по-висок клас на защита.


Разбери повече ... 23 Януари 2013 г.25 Юли 2012 г.

ПРОЕКТ BG051PO001- ESF 2302-04-02004
„Усъвършенстване на организацията на
трудовата дейност във „ВАС” ЕООД“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирано от Европейския социален фонд на Европейския съюз


Днес, 25 юли 2012 г. Управителят на „ВАС“ ЕООД Светлана Анчева подписа с Агенцията по заетостта Договор за безвъзмездна финансова помощ № ЕАД ESF-2302-04-02005. В съответствие с договора предприятието ще получи безвъзмездна финансова помощ в размер на 71 985,10 лева за финансирането на проект „Усъвършенстване на организацията на трудовата дейност във „ВАС” ЕООД“. Проектът ще се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирано от Европейския социален фонд на Европейския съюз.


Разбери повече ... 25 Юли 2012 г.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


ВАС ЕООД
Адрес: Бул. „Ген. Дерожински“ №92
Бул. „3-ти март“ №7
Габрово, 5309
Е-мейл: vaseood@gmail.com
Телефон: +359 66801354
Факс: +359 66801355
Мобилен: +359 876362663