place гр. Габрово, Бул. "Ген. Дерожински" 92   
phone +359 66 801354   
envelope vaseood@gmail.com
bulgarian languageenglish languagerussian language
search
Европейски програми

17 Април 2013 г.

ПРОЕКТ
BG161PO003-2.1.13-0214-С0001, „Повишаване на конкурентоспособността на „ВАС" ЕООД чрез модернизация на технологичното оборудване"

ИНФОРМАЦИЯ

На 17.04.2013 г. Управителят на „ВАС" ЕООД, в качеството на бенефициент подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ: BG161PO003-2.1.13-0214-С0001 за изпълнение на проект: „Повишаване на конкурентоспособността на „ВАС" ЕООД чрез модернизация на технологичното оборудване" по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика", Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия".
Максимална обща сума на проекта: 861 241.20 лв, от които:
допустими разходи-717 701.00 лв.
допълнителни разходи – 143 540.20 лв
Дейности по проекта:
• Организация и управление на проекта
• Закупуване и въвеждане в експлоатация на високотехнологично оборудване за производство, сушене и пакетиране на тестени изделия
• Закупуване и инсталиране на софтуерни приложения за управление на производствения процес на „ВАС" ЕООД
• Осигуряване на информация и публичност
• Одит на проекта
Срок за изпълнение: 10 месеца


Разбери повече ... 17 Април 2013 г.15 Май 2013 г.

ПРОЕКТ BG051PO001- ESF 2302-04-02004
„Усъвършенстване на организацията на
трудовата дейност във „ВАС” ЕООД“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирано от Европейския социален фонд на Европейския съюз


На 19 януари 2013 г. Управителят на „ВАС“ ЕООД Светлана Анчева подписа с Б С Юнивърс ЕООД договор за услуга с предмет „Разработване и внедряване на OHSAS 18001 - Система за управление на здравословните и безопасни условия на труд във „ВАС“ ЕООД. Изпълнителят беше избран след провеждане на процедура за определяне на изпълнител съгласно изискванията на  Постановление № 55 на Министерския съвет от 2007 г.


Разбери повече ... 15 Май 2013 г.23 Януари 2013 г.

ПРОЕКТ BG051PO001- ESF 2302-04-02004
„Усъвършенстване на организацията на
трудовата дейност във „ВАС” ЕООД“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирано от Европейския социален фонд на Европейския съюз


През м. ноември и м. декември 2012 г. в рамките на Договор за безвъзмездна финансова помощ № ESF-2302-04-02005 от 25 юли 2012 г., Проект „Усъвършенстване на организацията на трудовата дейност във „ВАС” ЕООД” бяха завършени дейностите „Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло за персонала на „ВАС” ЕООД“ и „Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност във „ВАС” ЕООД“.

Въз основа на извършената оценка на риска на работните места и представения към проектното предложение списък на работните места и видовете работи, при които се използват лични предпазни средства, за тези служители са закупени лични предпазни средства и специално работно облекло. В съответствие с изискванията на Насоките за кандидатстване по настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ закупените лични предпазни средства и специално работно облекло за персонала са с по-висок клас на защита.


Разбери повече ... 23 Януари 2013 г.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


ВАС ЕООД
Адрес: Бул. „Ген. Дерожински“ №92
Бул. „3-ти март“ №7
Габрово, 5309
Е-мейл: vaseood@gmail.com
Телефон: +359 66801354
Факс: +359 66801355
Мобилен: +359 876362663