place гр. Габрово, Бул. "Ген. Дерожински" 92   
phone +359 66 801354   
envelope vaseood@gmail.com
bulgarian languageenglish languagerussian language
search
Европейски програми

10 Юли 2013 г.

Номер и наименование на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”
Номер на договора: BG161PO003-2.1.13-0214-С0001
Наименование на договора: 
„Повишаване на конкурентоспособността на „ВАС” ЕООД чрез модернизация на технологичното оборудване”.
Съгласно чл. 11, ал. 1 от Постановление № 69 от 11 март 2013 г. "ВАС" ЕООД открива процедура „Публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет: „Закупуване и въвеждане в експлоатация на високотехнологично оборудване за производство, сушене и пакетиране на тестени изделия“.


Разбери повече ... 10 Юли 2013 г.31 Май 2013 г.

ПРОЕКТ BG051PO001- ESF 2302-04-02004
„Усъвършенстване на организацията на
трудовата дейност във „ВАС” ЕООД“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирано от Европейския социален фонд на Европейския съюз


Разбери повече ... 31 Май 2013 г.30 Април 2013 г.

ИНФОРМАЦИЯ
ЗА НАПРЕДЪКА НА ПРОЕКТНИТЕ ДЕЙНОСТИ
По проект: BG161PO003-2.1.13-0214-С0001, „Повишаване на конкурентоспособността на „ВАС" ЕООД чрез модернизация на технологичното оборудване"


Днес, 30 април 2013 год. в сградата на „ВАС" ЕООД, находяща се в гр. Габрово, бул. „Ген. Дерожински", № 92 се проведе презентация във връзка със стартирането на Проект „Повишаване на конкурентоспособността на „ВАС" ЕООД чрез модернизация на технологичното оборудване" по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика", Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия".
Управителят на „ВАС" ЕООД Светлана Анчева представи пред присъстващите кратко резюме на основните дейности, които ще се финансират по проекта, размера на финансовата помощ, както и други важни моменти относно изпълнението на проекта.


Разбери повече ... 30 Април 2013 г.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


ВАС ЕООД
Адрес: Бул. „Ген. Дерожински“ №92
Бул. „3-ти март“ №7
Габрово, 5309
Е-мейл: vaseood@gmail.com
Телефон: +359 66801354
Факс: +359 66801355
Мобилен: +359 876362663