place гр. Габрово, Бул. "Ген. Дерожински" 92   
phone +359 66 801354   
envelope vaseood@gmail.com
bulgarian languageenglish languagerussian language
search
Европейски програми

31 Май 2013 г.

ПРОЕКТ BG051PO001- ESF 2302-04-02004
„Усъвършенстване на организацията на
трудовата дейност във „ВАС” ЕООД“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирано от Европейския социален фонд на Европейския съюз


Разбери повече ... 31 Май 2013 г.30 Април 2013 г.

ИНФОРМАЦИЯ
ЗА НАПРЕДЪКА НА ПРОЕКТНИТЕ ДЕЙНОСТИ
По проект: BG161PO003-2.1.13-0214-С0001, „Повишаване на конкурентоспособността на „ВАС" ЕООД чрез модернизация на технологичното оборудване"


Днес, 30 април 2013 год. в сградата на „ВАС" ЕООД, находяща се в гр. Габрово, бул. „Ген. Дерожински", № 92 се проведе презентация във връзка със стартирането на Проект „Повишаване на конкурентоспособността на „ВАС" ЕООД чрез модернизация на технологичното оборудване" по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика", Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия".
Управителят на „ВАС" ЕООД Светлана Анчева представи пред присъстващите кратко резюме на основните дейности, които ще се финансират по проекта, размера на финансовата помощ, както и други важни моменти относно изпълнението на проекта.


Разбери повече ... 30 Април 2013 г.17 Април 2013 г.

ПРОЕКТ
BG161PO003-2.1.13-0214-С0001, „Повишаване на конкурентоспособността на „ВАС" ЕООД чрез модернизация на технологичното оборудване"

ИНФОРМАЦИЯ

На 17.04.2013 г. Управителят на „ВАС" ЕООД, в качеството на бенефициент подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ: BG161PO003-2.1.13-0214-С0001 за изпълнение на проект: „Повишаване на конкурентоспособността на „ВАС" ЕООД чрез модернизация на технологичното оборудване" по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика", Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия".
Максимална обща сума на проекта: 861 241.20 лв, от които:
допустими разходи-717 701.00 лв.
допълнителни разходи – 143 540.20 лв
Дейности по проекта:
• Организация и управление на проекта
• Закупуване и въвеждане в експлоатация на високотехнологично оборудване за производство, сушене и пакетиране на тестени изделия
• Закупуване и инсталиране на софтуерни приложения за управление на производствения процес на „ВАС" ЕООД
• Осигуряване на информация и публичност
• Одит на проекта
Срок за изпълнение: 10 месеца


Разбери повече ... 17 Април 2013 г.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


ВАС ЕООД
Адрес: Бул. „Ген. Дерожински“ №92
Бул. „3-ти март“ №7
Габрово, 5309
Е-мейл: vaseood@gmail.com
Телефон: +359 66801354
Факс: +359 66801355
Мобилен: +359 876362663