place гр. Габрово, Бул. "Ген. Дерожински" 92   
phone +359 66 801354   
envelope vaseood@gmail.com
bulgarian languageenglish languagerussian language
search
Европейски програми

16 Октомври 2013 г.

Номер и наименование на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”
Номер на договора: BG161PO003-2.1.13-0214-С0001
Наименование на договора: 
„Повишаване на конкурентоспособността на „ВАС” ЕООД чрез модернизация на технологичното оборудване”.
Съгласно чл. 11, ал. 1 от Постановление № 69 от 11 март 2013 г. "ВАС" ЕООД открива процедура „Публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет: „Закупуване и въвеждане в експлоатация на високотехнологично оборудване за производство, сушене и пакетиране на тестени изделия“.


Разбери повече ... 16 Октомври 2013 г.9 Октомври 2013 г.

Номер и наименование на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”
Номер на договора: BG161PO003-2.1.13-0214-С0001
Наименование на договора: 
„Повишаване на конкурентоспособността на „ВАС” ЕООД чрез модернизация на технологичното оборудване”.
Съгласно чл. 11, ал. 1 от Постановление № 69 от 11 март 2013 г. "ВАС" ЕООД открива процедура „Публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет: „Закупуване и въвеждане в експлоатация на високотехнологично оборудване за производство, сушене и пакетиране на тестени изделия“.


Разбери повече ... 9 Октомври 2013 г.15 Юли 2013 г.

ПРОЕКТ BG051PO001- ESF 2302-04-02004
„Усъвършенстване на организацията на
трудовата дейност във „ВАС” ЕООД“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирано от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Фабриката за макаронени изделия „ВАС” ЕООД успешно завършва проект „Усъвършенстване на организацията на трудовата дейност във „ВАС” ЕООД“. Проектът беше осъществен по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз в съответствие с изискванията на Договор за безвъзмездна финансова помощ № ESF-2302-04-02005 от 25.07.2013 г.

Организацията и управлението на проекта бяха извършени при спазване изискванията на действащото българско законодателство и законодателството на Европейската общност и чрез прилагането на добрите практики за управление на проекти. Създадената професионална организация на управление позволи всички предвидени проектни дейности да бъдат изпълнени в рамките на утвърдените срокове и на предвидените средства в бюджета. С успешното осъществяване на дейностите бяха постигнати общата и специфичните цели на проекта.

В хода на реализирането на проекта бяха изпълнени следните дейности:

• Изготвяне на Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност във „ВАС” ЕООД.

• Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло за персонала на „ВАС” ЕООД.

• Разработване и внедряване на OHSAS 18001 - Система за управление на здравословните и безопасни условия на труд във „ВАС” ЕООД.

• Сертифициране на OHSAS 18001 - Система за управление на здравословните и безопасни условия на труд.


Разбери повече ... 15 Юли 2013 г.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


ВАС ЕООД
Адрес: Бул. „Ген. Дерожински“ №92
Бул. „3-ти март“ №7
Габрово, 5309
Е-мейл: vaseood@gmail.com
Телефон: +359 66801354
Факс: +359 66801355
Мобилен: +359 876362663