place гр. Габрово, Бул. "Ген. Дерожински" 92   
phone +359 66 801354   
envelope vaseood@gmail.com
bulgarian languageenglish languagerussian language
search
Европейски програми

22 Април 2014 г.

Информация за сключен договор по ПМС №69/2013 г.


Разбери повече ... 22 Април 2014 г.21 Февруари 2014 г.

Провеждане на процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет: „Закупуване и инсталиране на софтуерни приложения за управление на производствения процес на „ВАС“ ЕООД“ съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г. № BG161PO003-2.1.13-0214-С0001 от 17 април 2013 г. по схема BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия” за финансирането на проект „Повишаване на конкурентоспособността на „ВАС” ЕООД чрез модернизация на технологичното оборудване”.


Разбери повече ... 21 Февруари 2014 г.18 Декември 2013 г.

Номер и наименование на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”
Номер на договора: BG161PO003-2.1.13-0214-С0001
Наименование на договора: 
„Повишаване на конкурентоспособността на „ВАС” ЕООД чрез модернизация на технологичното оборудване”.
Съгласно чл. 11, ал. 1 от Постановление № 69 от 11 март 2013 г. "ВАС" ЕООД открива процедура „Публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет: „Закупуване и въвеждане в експлоатация на високотехнологично оборудване за производство, сушене и пакетиране на тестени изделия“.


Разбери повече ... 18 Декември 2013 г.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


ВАС ЕООД
Адрес: Бул. „Ген. Дерожински“ №92
Бул. „3-ти март“ №7
Габрово, 5309
Е-мейл: vaseood@gmail.com
Телефон: +359 66801354
Факс: +359 66801355
Мобилен: +359 876362663