place гр. Габрово, Бул. "Ген. Дерожински" 92   
phone +359 66 801354   
envelope vaseood@gmail.com
bulgarian languageenglish languagerussian language
search
23.09.2022 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № BG16RFOP002-6.002-0660-C01 НА ОПЕРАТИВНА ППРОГРАМА ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ 2014-2020

На 21.09.2022 г. "ВАС"ЕООД сключи Договор № BG16RFOP002-6.002-0660-C01 за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност, процедура „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“, с код BG16RFOP002-6.002, наименование на проекта: „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност”.

Срокът за изпълнение на Договора е 10 месеца. Проектът стартира на 21.09.2022 г. и приключва на 21.07.2023 г. Проектът е на стойност 270 000 лв., като безвъзмездната финансова помощ се осигурява от Европейския съюз чрез ЕФРР в размер на 135 000.00 лв. и 135 000.00 лв. - собствено финансиране.

Общата цел на проекта е насочен към преодоляване на последиците от извънредното положение, предизвикано от пандемията от КОВИД-19 и подготовката на “ВАС”ЕООД” за екологично и устойчиво възстановяване чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност.

Предприятието е разположено в собствена производствена база, частично санирана, без изградена отоплителна система, като в зимните месеци се използват високо енергоемки ел. калорифери. Производственото хале, в което работи основният персонал, е с много голяма площ и височина на помещението. С изключителните усилия на мениджърския състав, със собствени фирмени средства, по време на първия етап на пандемията е извършено частично саниране на южната и част от западната фасада на сградата. Отсъствието на цялостна сградна топлоизолация е причина за най-големите топлозагуби в помещенията; влошава се енергийната ефективност на предприятието и това води до високи енергийни разходи.

Проектът предвижда СМР дейности за изграждане на енергийно-ефективна изолационна система на фасадата на производствената база, с което ще се финализира цялостното саниране на производственото хале.

В резултат от изпълнението на проекта ще се осигури оптимизиране на енергопотреблението в производствената сграда; ще се постигне подобряване на нейните производствени характеристики; ще се създаде комфортна работна среда; ще се елиминират производствените и финансови загуби за предприятието, свързани с неоптималното енергопотребление на сградния фонд. Чрез подкрепата по настоящата схема, „ВАС“ЕООД ще подобри енергийната ефективност на предприятието, което, от своя страна, ще подпомогне преодоляването на икономическите последствия от разпространението на пандемията COVID-19, повишаването на конкурентоспособността и понижаване на енергийната интензивност. По този начин фирмата ще отговори адекватно на предизвикателствата за зелена и устойчива икономика.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност”. финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "ВАС"ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган.”
ВАС ЕООД
Адрес: Бул. „Ген. Дерожински“ №92
Бул. „3-ти март“ №7
Габрово, 5309
Е-мейл: vaseood@gmail.com
Телефон: +359 66801354
Факс: +359 66801355
Мобилен: +359 876362663