place гр. Габрово, Бул. "Ген. Дерожински" 92   
phone +359 66 801354   
envelope vaseood@gmail.com
bulgarian languageenglish languagerussian language
search
УКАЗАНИЯ за обявяване на процедура

„ВАС“ ЕООД ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

Във връзка с изпълнение на договор № BG16RFOP002-2.040-0166-C01 за БФП по проект „Подобряване на производствения капацитет във "ВАС" ЕООД”,
предприятието обявява процедура за определяне на изпълнител с Публична покана с предмет на процедурата:
Доставка, монтаж и пуск в експлоатация на Машина за производство на юфка и точени кори със стречинг технология, 1 бр.
Документацията за участие в процедурата е публикувана в по-долу прикачените линкове:

• Публична покана;
• Изисквания за офертите;
• Оферта;
• Методика за оценка;
• Декларация ЗУСЕСИФ;
• Техническа спецификация;
• Проектодоговор
ВАС ЕООД
Адрес: Бул. „Ген. Дерожински“ №92
Бул. „3-ти март“ №7
Габрово, 5309
Е-мейл: vaseood@gmail.com
Телефон: +359 66801354
Факс: +359 66801355
Мобилен: +359 876362663