place гр. Габрово, Бул. "Ген. Дерожински" 92   
phone +359 66 801354   
envelope vaseood@gmail.com
bulgarian languageenglish languagerussian language
search
Съобщение за изпълнение на проект по Национална Програма по заетост на хора с увреждания

На 06.11.2020 г. „ВАС“ЕООД, гр. Габрово в качеството си на бенефициент, подписа с Агенция за хора с увреждания договор за безвъзмездна финансова помощ 13-НПЗХУ/2 за проект "Осигуряване на устойчива заетост на хора с увреждания в трудоспособна възраст във „ВАС“ ЕООД, гр. Габрово" по Национална Програма по заетост на хора с увреждания. Продължителността на проекта е 37 месеца, като периода на неговото изпълнение е от 06.11.2020 г. - 06.03.2021 г.

Общата стойност на проекта е 52 914 лв., което представлява 100 % безвъзмездна финансова помош.

Основната цел на проектното предложение е насочена към осигуряване на устойчива заетост на хората с трайни увреждания в малко предприятие от производствения сектор чрез повишаване пригодността им за заетост - предпоставка за преодоляване на социалната изолация, за пълноценно интегриране и подобряване качеството на живот на хората от най уязвимата група в обществото. Чрез инвестиране в мерки за подобряване трудовата дейност на тази целева група, организацията - Кандидат ще допринесе за намаляване на неравнопоставеността и за насърчаване на по-доброто социално приобщаване на хората с увреждания; за недопускане на дискриминация по признак „увреждане”, зачитане на техните права и личностно развитие, за гарантиране на пълноценно и активно участие в пазара на труда като равностойни участници.

Конкретните цели на проектното предложение са:

- осигуряване на ефективен достъп и приспособяване на санитарно-хигиенно помещение и до работен офис на Управителя в предприятието за лица с увреждания;

- приспособяване на съществуващите работни места чрез закупуване на уреди и приспособления, облекчаващи трудовата дейност на лицата с трайни увреждания в предприятието;

- осигуряване на оборудване за новооткрито работно място по проекта за новоназначено лице с трайни увреждания;

– повишаване квалификацията на лицата с трайни увреждания в предприятието чрез осигуряване на професионално обучение за част от професията.

С реализацията на проектните дейности ще се постигнат резултати, касаещи конкретно целевата група, но ще се окаже и ефект за развитие на предприятието.

С изпълнение на предвидените дейности ще се постигнат следни резултати:

  1. По Компонент 1

- Изграден достъп до санитарно-хигиенното помещение, предназначено за работниците с увреждания с двигателно-опорни заболявания;

- Реновирана коридорна част и преддверно пространство на санитарен блок в производствената сграда - - реновирани под, стени и таван, монтиран умивалник;

- Обезпечено сигурно, естетично и комфортно пространство за достъп към санитарното помещение за целевата група.

- Изградено и приспособено санитарно-хигиенно помещение за работещите лица с увреждания – с безопасни условия за ползване, отговарящо на съвременните изисквания: реновирани стени с фаянс и латекс, таван с латекс, подова неплъзгаща се настилка;

- Осигурени адаптирано пространство и достъпна среда за целевата група.

- Осигуряване на безпрепятствена и сигурна достъпност до санитарно помещение за служителите със специфични потребности и за лицата с опорно-двигателни заболявания;

- Осигурен облекчен достъп до офис на лице с увреждане; подобрени условия на работното място;

  1. По Компонент 2

- Доставени, монтирани и пуснати в експлоатация 4 бр. уреди, съоръжения и офис оборудване на съществуващи работни места с цел да се компенсират дефицитните състояния на работещите в предприятието лица с увреждания, във връзка с изпълнение на служебните им задължения; производственото и офис оборудване отговаря напълно на нуждите на длъжностите, които лицата от целевата група заемат:

- Оборудвани работни места за хората от целевата група с нови, съвременни уреди и съоръжения, създадена комфортна офис работна среда.;

- Осигурени подходящи условия на труд и приспособени работни места, съобразно характера на заболяванията на лицата от целевата група;

- Подобрено качеството на работните места; ограничено физическото натоварване на лицата в неравностойно положение; повишена работна производителност; гарантирано по-ефикасно и ефективно протичане на трудовите процеси за 5 лица с увреждания;

- Автоматизиране на работните места, заети от лица с увреждания, минимизиране на ръчния труд;

- Осигурена устойчива заетост на хората в предприятието с трайни увреждания за повече от 36 месеца.;

- Повишено качеството на трудовата дейност; повишена мотивация и самочувствие, повишено качество на живот – за 5 лица от целева група.
ВАС ЕООД
Адрес: Бул. „Ген. Дерожински“ №92
Бул. „3-ти март“ №7
Габрово, 5309
Е-мейл: vaseood@gmail.com
Телефон: +359 66801354
Факс: +359 66801355
Мобилен: +359 876362663