place гр. Габрово, Бул. "Ген. Дерожински" 92   
phone +359 66 801354   
envelope vaseood@gmail.com
bulgarian languageenglish languagerussian language
search
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР № BG16RFOP002

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР № BG16RFOP002-2.040-0166-C01 ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПИК 2014-2020

На 10.12.2020 г. "ВАС"ЕООД сключи Договор № BG16RFOP002-2.040-0166-C01 за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност, процедура Подобряване на производствения капацитет в МСП, с код BG16RFOP002-2.040, Наименование на проекта: „Подобряване на производствения капацитет във "ВАС" ЕООД”.

Срокът за изпълнение на Договора е 12 месеца. Проектът стартира на 10.12.2020 г. и приключва на 10.12.2021 г. Проектът е на стойност 1 000 000 лв., като безвъзмездната финансова помощ в размер на 70% е 700 000 лв. От тях 595 000 лв. се осигуряват от Европейския съюз чрез ЕФРР и 105 000 лв. - национално финансиране.

Общата цел на проекта е повишаване конкурентоспособността на "ВАС" ЕООД и установяване на устойчив модел на растеж на неговия бизнес, за който има потенциал за развитие на местния и външния пазар. Проектът, с оглед специфичните цели предвижда повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал чрез внедряване на технологии за подобряване производствения процес, постигане на по-висока производителност, намаляване на производствените разходи и оптимизиране на производствената верига, повишаване на добавената стойност. Предвидените инвестиции в настоящия проект: Машина за производство на юфка и точени кори със стречинг технология, 1 бр., представляват етап от последователното изпълнение на фирмената стратегия за развитие, като допълват и надграждат реализираните инвестиционни проекти през последните години. Постигането на проектните цели ще окаже пряк положителен ефект върху основните фактори за повишаване на производствения капацитет. Чрез инвестиционната подкрепа ще се оползотворят сравнителните предимства на организацията, ще се установи устойчиво управление на ресурсите; ще се увеличи делът на новите изделия за предприятието, ще се създадат условия за производство на цялостен завършен продукт, с високо постоянно и гарантирано качество и функционални предимства, за който има растящо търсене. Ще се намали себестойността на продукцията; ще се увеличат приходите от продажби, ще се отворят перспективни възможности за нарастване на експорта, ще се подобрят условията на работа в предприятието и професионалния капацитет на персонала. По този начин комбинираният ефект ще повиши степента на конкурентоспособност на организацията и ще допринесе за постигането на стратегическите цели на организацията.
ВАС ЕООД
Адрес: Бул. „Ген. Дерожински“ №92
Бул. „3-ти март“ №7
Габрово, 5309
Е-мейл: vaseood@gmail.com
Телефон: +359 66801354
Факс: +359 66801355
Мобилен: +359 876362663