2016-08-16
Проект: BG05M9OP001-1.003-1043-С01”Разкриване на нови работни места във "ВАС" ЕООД” по процедура BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015”.

 

"ВАС" ЕООД успешно изпълни проект: BG05M9OP001-1.003-1043-С01”Разкриване на нови работни места във "ВАС" ЕООД”

В периода 15 август 2016 г.  - 15 ноември 2017 г.   Фабрика за макаронени изделия "ВАС" ЕООД успешно изпълнява Договор за безвъзмездна финансова помощ по проект: BG05M9OP001-1.003-1043-С01”Разкриване на нови работни места във "ВАС" ЕООД”, по процедура BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015”.

Постигнати са основните цели на проектното предложение:

  1. Осигуряване на субсидирана заетост на безработни и/или неактивни лица без значение на тяхната възраст и/или образование за период от 12 месеца;
  2. Запазване на минимум 50% от наетите лица на работа за период, не по кратък от 12 месеца след приключването на операцията;

В рамките на основните цели са постигнати и следните специфични цели:
- повишаване качеството на живот на новите служители на фирмата;
-осигуряване на възможност на трайно безработни и неактивни лица да си намерят работа;
-осигуряване на обучение на новонаетия персонал;
- закупуване на ДМА, свързано с обезпечаване работата на новонаетия персонал;
- запазване на 50% от новоразкритите работни места.

Изпълнението на проекта е обвързано с целите и приоритетите на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" създаване на по висока и по качествена заетост, намаляване на бедността и социалното изключване.

 

Изпълнени дейности по проекта:

1.Наети на трудов договор 10 безработни и неактивни лица за период до 12 месеца, които принадлежат към допустимата целева група: 2 безработни младежи до 29 г. вкл., 5 безработни лица на възраст над 54 г и останалите 3 лица ще бъдат трайно безработни и неактивни лица, назначени на следните длъжности:
- „Оператор производствена линия” с код по НКПД 8212 2022 –  на нея са наети 4 лица, 2 от които са част от специфичната категория "Безработни лица на възраст над 54 г.
- „Специалист с контролни функции на автоматична поточна линия” с код по НКПД 3122 3007–   наети 4 лица, 1 от които е са част от специфичната категория „Безработни младежи до 29 г. ” и 3 лица от специфичната категория "Безработни лица на възраст над 54 г. "”;
- „Офис асистент” с код по НКПД 3343 3011 – на нея са наети 2 лица, 1 от които е от специфичната категория „Безработни младежи до 29 г.

Бенефициента "ВАС" ЕООД осигурява устойчивост  на разкритите нови работни места  по проекта чрез запазване на 9/девет/ от наетите работници по проекта   и след приключване на дейностите по проекта за 12 месеца.

2.Предоставяне на професионално обучение за придобиване на професионална квалификация на 10 лица.

- проведено обучение на 8 лица - по първа квалификационна степен по професията:"Работник в хранително-вкусовата промишленост" с код 541050.
- проведено обучение на 2 лица -Офис сътрудник по втора квалификационна степен по  професията:"Офис-секретар" с код 346020.

3.Закупуване на оборудване, обзавеждане, ДНА и стопански инвентар, свързани със създаването на новите работни места

-  доставена и въведена в експлоатация  Машина за производство на макаронени изделия – 1 бр.

4.Информиране и публичност на проекта - изработване на информационни материали: информационен плакат, 200 броя информационни брошури и 10 броя информационни стикери.

5. Организация и управление на проекта