2016-08-16
Проект: BG05M9OP001-1.003-1043-С01”Разкриване на нови работни места във "ВАС" ЕООД” по процедура BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015”.

 

"ВАС" ЕООД успешно изпълни проект: BG05M9OP001-1.003-1043-С01”Разкриване на нови работни места във "ВАС" ЕООД”

2016-08-16
Проект: BG05M9OP001-1.003-1043-С01”Разкриване на нови работни места във "ВАС" ЕООД” по процедура BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015”.

 

Успешно приключване на дейност:”Предоставяне на професионално обучение за придобиване на професионална квалификация”

2016-08-16
Проект: BG05M9OP001-1.003-1043-С01”Разкриване на нови работни места във "ВАС" ЕООД” по процедура BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015”.

 

Дейност:”Предоставяне на професионално обучение за придобиване на професионална квалификация”